Drobečková navigace

Úvod > O mikroregionu > Stanovy mikroregionu

Stanovy mikroregionu

 

Odkazy

 • Návrh stanovy Návrh nových stanov, který je předkládán zastupitelstvům všech členských obcí.

 

 

STANOVY DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGION PERUCKO

 

 

Část první

Obecná ustanovení

 

Článek I.

Základní ustanovení

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Perucko (dále jen „svazek obcí“) byl založen v souladu s §46, odst. 2, písm. B) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích písemnou zakladatelskou smlouvou dne 28. 3. 2002 k ochraně společných zájmů a k zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.

 

Článek II.

Identifikace svazku obcí

 

 1. Název dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí“) je Mikroregion Perucko.
 2. Sídlem svazku obcí je Obecní úřad v Peruci, Oldřichova 49, 439 07, Peruc, okres Louny.
 3. Účastníky svazku obcí jsou ke dni schválení těchto stanov obce:

Obec Peruc se sídlem Oldřichova 49, 439 07 Peruc

Obec Blšany u Loun se sídlem Blšany u Loun 2, 440 01 Louny

Obec Černčice se sídlem Jiráskova 223, 439 01 Černčice

Obec Hříškov se sídlem Hříškov 50, 439 04 Hříškov

Obec Chlumčany se sídlem Chlumčany l54, 439 03 Chlumčany u Loun

Obec Nová Ves se sídlem Nová Ves 4, 440 01 Louny

Obec Panenský Týnec se sídlem Panenský Týnec 10, 439 05 Panenský Týnec

Obec Počedělice se sídlem Počedělice 11, 440 01 Louny

Obec Slavětín nad Ohří se sídlem Na Městečku 50, 439 09 Slavětín nad Ohří

Obec Smolnice se sídlem Smolnice 104, 439 14 Smolnice

Obec Toužetín se sídlem Toužetín 42, 440 01 Louny

Obec Úherce se sídlem Úherce 57, 440 01 Louny

Obec Vinařice se sídlem Vinařice 3, 439 15, Vinařice u Loun

Obec Vrbno nad Lesy se sídlem Vrbno 38, 439 06 Vrbno nad Lesy

Obec Žerotín se sídlem Žerotín 95, 440 01 Louny.

d. Svazek obcí se zakládá na dobu neurčitou. Způsob a postupy zrušení svazku obcí   jsou upraveny v článku XXV. těchto stanov.

e. Předseda svazku obcí má právo zřídit v místě svého působení úřadovnu s cílem přiblížit organizačně administrativní práce výkonu jeho funkce. Tímto ustanovením není dotčeno sídlo svazku obcí podle odst. b).

 

Článek III.

Statut svazku obcí

 

 1. Svazek obcí je samostatnou právnickou osobou odpovídající veškerým svým majetkem za nesplnění povinnosti vůči třetím osobám.
 2. Členové svazku obcí – členské obce – neručí za závazky svazku obcí.

 

Článek IV.

Předmět činnosti

 1. Předmětem činnosti svazku obcí je:
 1. Vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj mikroregionu, zlepšení podmínek zaměstnanosti a zlepšení sociálních podmínek pro občany mikroregionu.
 2. Společný postup při dosahování ekologické stability v zájmovém území a jeho trvalého rozvoje.
 3. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
 4. Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku.
 5. Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonů státní správy v zájmovém území.
 6. Vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení.
 7. Zastupování členů svazku obcí při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.).
 8. Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí.
 9. Propagace svazku obcí a jeho zájmového území.

 

b. Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje valná hromada starostů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.

 

 

 

 

 

Část druhá

Členství a členské poměry

 

Článek V.

Vznik členství

 

 1. Prvními členy svazku obcí se stávají jeho zakladatelské obce, které prostřednictvím svých starostů vyjádřily souhlas se stanovami svazku obcí.
 2. O členství ve svazku obcí mohou písemně požádat další obce. Jejich členství vznikne na základě rozhodnutí valné hromady starostů, podpisem dodatku stanov starostou zakladatelské obce a složením vstupního vkladu.

 

 

 

Článek VI.

Zánik členství

 

 1. Členství ve svazku obcí zaniká výpovědí členské obce, neuhrazením členských příspěvků do 12 kalendářních měsíců od data jejich splatnosti a vyloučením ze svazku obcí.
 2. Výpovědní lhůta je jednoletá. Písemná výpověď musí být podána na adresu svazku obcí nejpozději do 31. 12. běžného roku tak, aby členství ve svazku obcí skončilo k témuž datu roku následujícího. Jiný termín skončení členství je přípustný jen ve výjimečných případech (např. při zániku právní subjektivity obce). Obec, která podala výpověď z členství ve svazku obcí se tím nezbavuje povinnosti zaplatit ve výpovědní lhůtě stanovený roční členský příspěvek.
 3. Vyloučení ze svazku obcí je mimořádným zánikem členství. Lze jej použít jen při hrubém porušení stanov, např. při zcizení majetku svazku obcí, poškození dobrého jména svazku obcí, protiprávního jednání obce vůči svazku obcí apod. K vyloučení ze svazku obcí musí dát souhlas 2/3 členů svazku obcí.
 4. Obec, které skončilo ve svazku obcí, odpovídá i nadále spolu s ostatními členy svazku za závazky svazku obcí vzniklými v době jejího členství ve svazku obcí.
 5. Odstupující člen svazku obcí má právo na majetkovém vypořádání postupem shodným s vypořádáním při zrušení svazku obcí podle článku XXV. těchto stanov.

 

 

Článek VII.

Práva členů

 

 1. a)Základními právy členů svazku obcí jsou:
 1. Realizovat prostřednictvím akcí a aktivit svazku obcí své zájmy a záměry pokud budou v souladu se zájmy a záměry svazku obcí.
 2. Navrhovat konkrétní akce a aktivity svazku obcí.
 3. Nahlížet do úředních knih a přesvědčovat se o správě majetku svazku obcí.
 4. Účastnit se činnosti orgánů svazku obcí.
 5. Podílet se na majetkovém prospěchu svazku obcí podle pravidel určených rozhodnutím valné hromady starostů.

 

 

Článek VIII.

Povinnosti členů

 

 1. Základními povinnostmi členů svazku obcí jsou:
 1. Důsledně dodržovat stanovy svazku obcí a rozhodnutí valné hromady starostů.
 2. Složit vstupní vklad podle článku XXI. a) těchto stanov.
 3. Platit pravidelné roční příspěvky v částce a termínu podle rozhodnutí valné hromady starostů, ochránit jej a přispívat k jeho rozmnožování.
 4. Nakládat s majetkem svazku obcí podle rozhodnutí valné hromady starostů, ochránit jej a přispívat k jeho rozmnožování.
 5. Slaďovat obecní zájmy a záměry se zájmy a záměry svazku obcí.
 6. Prostřednictvím svých zástupců vykonávat svěřené funkce v orgánech svazku obcí.
 7. Propagovat svazek obcí jak mezi občany členských obcí, tak i u orgánů státní správy, podnikatelských subjektů, občanských sdružení, nadací, fondů apod.

 

b. Povinnosti členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny rozhodnutím valné hromady starostů.

 

 

 

Článek IX.

Vztahy členů a svazku obcí

 

 1. Vzájemné vztahy členských obcí a svazku obcí, které mají charakter prodeje a koupě, zhotovení díla, mandátu, příkazu, půjčky, výpůjčky, pronájmu apod. se vždy upravují písemnými smlouvami.
 2. Je-li členská obec vůči svazku obcí nebo svazek obcí vůči členské obci v prodlení s úhradou peněžitého závazku, má věřitel právo na úrok z prodlení k tíži dlužníky. Výše úroku činí ročně jednonásobek diskontní sazby České národní banky platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého závazku.

 

 

Část třetí

Orgány svazku obcí

 

Článek X.

Vymezení orgánu svazku obcí

 

Orgány svazku obcí jsou:

-          valná hromada starostů

-          předseda svazku obcí

-          místopředseda svazku obcí

-          tajemník svazku obcí

-          dozorčí rada

-          rada svazku (od 1/2004 – 5 starostů + 1 podnikatel + 1 neziskový sektor)

 

 

Článek XI.

Valná hromada starostů

 

 1. Valná hromada starostů je nejvyšším orgánem svazku obcí statutem členské schůze. Každý člen tohoto orgánu má při jeho jednání jeden hlas.
 2. Do působnosti valné hromady starostů patří zejména:
 1. Přijímat, měnit a doplňovat stanovy.
 2. Přijímat nové členy svazku obcí.
 3. Vylučovat členy svazku obcí.
 4. Rozhodovat o výši, čase a způsobu úhrady vstupních vkladů a ročních členských příspěvků.
 5. Volit, jmenovat a odvolávat předsedu, místopředsedu, tajemníka a dozorčí radu svazku obcí a kontrolovat jejich činnost.
 6. Schvalovat roční rozpočet svazku obcí a roční účetní závěrku a rozhodovat o použití volných finančních prostředků.
 7. Rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku, u majetku podléhajícímu zápisu do katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidenci iniciovat tyto zápisy a kontrolovat jejich stav.
 8. Schvalovat jednotlivé akce a aktivity svazku obcí a případnou spoluúčast třetích osob na nich.
 9. Rozhodovat o účasti svazku obcí v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech.
 10. Schvalovat formu a odměny osobám pověřeným ve svazku obcí výkonem jednotlivých funkcí a prací.
 11. Rozhodovat o splynutí a sloučení, rozdělení nebo o zrušení svazku obcí.

c)Výčet působnosti valné hromady starostů podle odstavce b) tento orgán neomezuje v rozhodování o dalších záležitostech pokud se tak stane se souhlasem dvoutřetinové většiny všech členů svazku obcí.

 

Článek XII.

Předseda svazku obcí

 

 1. Předseda je statutárním orgánem svazku obcí. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními valné hromady starostů a jedná jeho jménem.
 2. Předsedu svazku obcí volí valná hromada starostů na dobu dvou let. Tento orgán jej také odvolává.
 3. Do věcné působnosti předsedy svazku obcí patří v duchu stanovení odstavce a) zejména:
 1. Svolávat valnou hromadu starostů a věcně, organizačně a administrativně zajišťovat její průběh.
 2. Řídit a kontrolovat práci místopředsedy a tajemníka svazku.
 3. Jednat jménem svazku obcí se třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti za svazek obcí.
 4. Zajišťovat vedení účetnictví svazku obcí.
 5. Zajišťovat archivaci písemností svazku obcí.
 6. Předkládat valné hromadě starostů roční rozpočet svazku obcí a roční účetní závěrku.
 7. Organizovat práce při zrušení a zániku svazku obcí.

 

 

Článek XIII.

Místopředseda svazku obcí

 

 1. Místopředseda svazku obcí plní funkce předsedy v jeho nepřítomnosti. V jiných případech pouze na základě pověření předsedy svazku obcí.
 2. Místopředsedu volí valná hromada starostů na dobu dvou let. Tento orgán jej také odvolává.
 3. V kompetenci valné hromady starostů je rozhodnutí, zda zvolí jednoho či dva místopředsedy. Funkci místopředsedy však může vykonávat jen starosta členské obce.
 4. Pro činnost a kompetence místopředsedy platí obdobně ustanovení článku XII. těchto stanov.

 

Článek XIV.

Tajemník svazku obcí

 

 1. Tajemník je administrativně-organizačním pracovníkem svazku obcí, který nemá pravomoci statutárních orgánů.
 2. Tajemníka jmenuje valná hromada starostů na dobu nejméně dvou let. Tento orgán jej také odvolává.
 3. Tajemník je plně podřízen předsedovi svazku obcí, v jeho nepřítomnosti místopředsedovi. Na základě jejich pokynů a z jejich pověření vede a vyřizuje běžnou administrativní a organizační agendu svazku obcí a připravuje pracovní materiály pro vrcholové orgány svazku obcí.

 

 

Článek XV.

Dozorčí rada

 

 1. Dozorčí rada sleduje a kontroluje práci předsedy,  místopředsedy, tajemníka a posuzuje, zda je jejich činnost v souladu se stanovami svazku obcí. Z toho titulu má dozorčí rada právo nahlížet do všech písemností svazku a účastnit se jednání zástupců svazku obcí se třetími osobami. Ve své práci je výhradně podřízena valné hromadě starostů.
 2. Dozorčí radu tvoří tři starostové členských obcí svazku obcí, které na dobu jednoho roku volí do této funkce valná hromada starostů. Tento orgán je také odvolává.

 

Část čtvrtá

Jednání orgánů svazku obcí

 

Článek XVI.

Jednání valné hromady starostů

 

 1. Valná hromada starostů jedná na základě svolání předsedou nebo místopředsedou svazku obcí nejméně 2x ročně, přičemž na programu těchto zasedání musí být schvalování rozpočtu svazku obcí, resp. roční účetní závěrky.
 2. Valná hromada starostů je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina starostů členských obcí.
 3. V odůvodněných případech mohou starosty na jejich zasedání zastoupit jejich zástupci. Valná hromada starostů však není usnášeníschopná, týká-li se výše uvedené zastoupení nadpoloviční většiny valné hromady.
 4. Valná hromada starostů rozhoduje většinou hlasů všech starostů nebo jejich zástupců pokud stanovy nevyžadují většinu jinou.
 5. Přijetí nového člena, vyloučení člena ze svazku obcí, změna a doplnění stanov, určení vstupního vkladu a ročního členského příspěvku, schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a zrušení svazku obcí jsou akty, které vyžadují souhlas dvou třetin všech členů svazku obcí. Z valné hromady starostů pořizuje tajemník zápis. Zápis musí kromě data a místa konání valné hromady starostů a prezenční listiny obsahovat údaje o:

-          skutečném programu valné hromady starostů

-          přijatých rozhodnutích  s uvedením případného výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu

-          námitky účastníků shromáždění

f. Každý člen svazku obcí má právo na jeden výtisk zápisu z valné hromady starostů. Minimálně jedno vyhotovení zápisu dostává k dispozici předseda svazku obcí, který ručí za jeho archivaci po celou dobu existence svazku obcí.

 

 

Článek XVII.

Jednání předsedy svazku obcí

 

 1. Předseda svazku obcí jedná podle statutu své funkce vymezeného v článku XII. těchto stanov.
 2. Kromě toho je předseda svazku obcí povinen jednat takto:
 1. Svolávat valnou hromadu starostů nejméně 2x do roka formou písemné pozvánky s uvedením programu jednání.
 2. Bez zbytečných časových odkladů doručit starostům členských obcí zápis z valné hromady starostů a současně zajistit, aby byl tento zápis na příští valné hromadě starostů připomínkován a schválen.
 3. Každoročně bez vyzvání předložit valné hromadě starostů návrh rozpočtu svazku a roční účetní závěrku.

 

 

Článek XVIII.

Jednání místopředsedy svazku obcí

 

Místopředseda svazku obcí jedná obdobně jako předseda, a to na základě jeho pověření nebo v jeho nepřítomnosti podle článku XII. těchto stanov.

 

Článek XIX.

Podepisování za svazek obcí

 

Osoby oprávněné podepisovat za svazek obcí se podepisují tak, že k názvu svazku obcí připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením zastávané funkce.

 

 

 

Část pátá

Pravidla hospodaření

 

Článek XX.

Majetek svazku obcí

 

 1. Majetek svazku obcí tvoří vstupní vklady členů, roční členské příspěvky, dotace, dary, odkazy, výnosy z akcí a aktivit svazku obcí a výnosy z účasti svazku obcí na činnosti podnikatelských a nepodnikatelských subjektů z titulu zakladatele, společníka nebo člena.
 2. Majetek svazku obcí je ve spoluvlastnictví členů svazku obcí.
 3. Zdroje příjmů svazku obcí jsou roční členské příspěvky, dotace, dary, odkazy, výnos z akcí a aktivit svazku obcí a výnosy z účasti svazku obcí na činnosti podnikatelských a nepodnikatelských subjektů z titulu zakladatele, společníka nebo člena.
 4. Rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí bude provedeno podle počtu obyvatel jednotlivé obce k celkovému počtu obyvatel svazku obcí.

 

 

Článek XXI.

Vklady a příspěvky

 

 1. Vstupní vklad členů svazku obcí činí k datu platnosti těchto stanov 5 000,- Kč (slovy pěttisíckorun českých) a je splatný výhradně v penězích do sedmi kalendářních dnů od vzniku členství ve svazku obcí podle článku V. těchto stanov.
 2. Výši a termín splacení pravidelného ročního členského příspěvku určuje valná hromada starostů postupem podle článků XI. B) a XVI. Těchto stanov.

 

 

 

Článek XXII.

Správa finančních prostředků

 

 1. Spravovat finanční prostředky a manipulovat s nimi je oprávněn pouze předseda, resp. místopředseda svazku obcí a předsedou jmenovitě pověřené osoby (zejména tajemník a účetní).
 2. K bezhotovostnímu styku se stranami zřizuje svazek obcí běžný účet u peněžního ústavu s podpisovým právem předsedy a místopředsedy. Za registraci podpisových práv a jejich případné změny odpovídá předseda svazku obcí.
 3. V souladu s předmětem své činnosti podle článku IV. B) těchto stanov je svazek obcí oprávněn přijímat svým jménem finanční prostředky, manipulovat s nimi a odpovídat za jejich užití i v případě, jsou-li určeny na akce nebo aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. Pokud jde o finanční prostředky podléhající zvláštnímu režimu správy (např. podle zákona o rozpočtových pravidlech apod.). vede o nich svazek obcí samostatný účet, k němuž zřizuje podpisové právo pověřených osob.

 

Článek XXIII.

Účetnictví

 1. Svazek obcí je samostatnou účetní jednotkou. Účetním obdobím je kalendářní rok. Prvým účetním obdobím je část roku ode dne zápisu svazku obcí do registru okresního úřadu do 31. prosince t. r., posledním účetním obdobím je část roku od 1. ledna do data výmazu svazku z registru okresního úřadu.
 2. Za účetnictví odpovídá předseda svazku obcí, který je oprávněn zadat jeho vedení na náklady svazku obcí odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě. Tím se však nemůže zbavit své odpovědnosti vůči svazku obcí.
 3. Součástí účetnictví podle odstavce a) je též inventarizace majetku a závazků svazku obcí, účetní závěrka, mzdová agenda, fakturace, výkaznictví a archivace účetních dokladů a písemnictví.
 4. Při zúčtování pohledávek a závazků mezi svazkem obcí a členskými obcemi je nepřípustná jejich kompenzace.
 5. Při zániku svazku obcí v průběhu účetního období je předseda odpovědný za provedení mimořádné účetní závěrky a mimořádné inventarizace majetku a závazků svazku obcí.
 6. Svazek obcí dá přezkoumat příslušným Okresním úřadem nebo auditorem hospodaření za uplynulý kalendářní rok – zodpovídá předseda svazku.

 

 

Část šestá

Zrušení a zánik svazku obcí

 

Článek XXV.

Zrušení svazku obcí

 

 1. Svazek obcí se zrušuje rozhodnutím valné hromady starostů, a to dnem uvedeným v rozhodnutí nebo dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato. Zrušení může být bez likvidace nebo s likvidací.
 2. Při zrušení bez likvidace musí veškeré jmění a veškeré závazky přejít na právnického zástupce. Po splnění této podmínky podá předseda svazku obcí žádost k Okresnímu úřadu v Lounech o výmaz svazu z registrace.
 3. Při zrušení s likvidací určí valná hromada starostů likvidátora, kterému předseda svazku obcí vytvoří nezbytné podmínky pro jeho činnost.
 4. Likvidátor přednostně uspokojí nároky všech známých věřitelů svazku obcí a zbývající majetek rozdělí mezi členy svazku v poměru daném ustanovením článku XX. D) těchto stanov. O výsledku likvidace podá likvidátor zprávu valné hromadě starostů a informuje o likvidaci Okresní úřad v Lounech.
 5. Náklady na činnost likvidátora jsou k tíži svazku obcí.

 

 

Článek XXVI.

Zánik svazku obcí

Svazek zaniká dnem výmazu z registrace u Okresního úřadu v Lounech.

 

 

Část sedmá

Změny stanov

 

Článek XXVII.

Pravidla změn stanov

 

 1. Stanovy lze měnit a doplňovat jen na základě rozhodnutí valné hromady starostů podle ustanovení článku XVI. e) těchto stanov.
 2. Změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formu. Takto vzniklé dodatky ke stanovám se pořadově číslují a tvoří nedílnou součást stanov. Za evidenci dodatků ke stanovám a jejich rozeslání členským obcím je odpovědný předseda svazku obcí.

 

 

Článek XXVIII.

Ohlášení změn stanov

 

 1. Po změně nebo doplnění stanov podle článku XXVII. Předá předseda svazku obcí do 15-ti kalendářních dnů od schválení dodatku jedno jeho vyhotovení Okresnímu úřadu V Lounech.
 2. Do 30-ti kalendářních dnů od data schválení dodatku ke stanovám doručí předseda svazku obcí po jednom vyhotovení všem členům svazku obcí.

 

Část osmá

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Článek XXIX.

Přechodná ustanovení

Předsedovi svazku obcí se ukládá předat jedno vyhotovení těchto stanov do 15-ti kalendářních dnů od jejich schválení valnou hromadou starostů Okresnímu úřadu jako písemnost související s registrací svazku obcí podle § 20 i) Občanského zákoníku.

 

 

Článek XXX.

Závěrečná ustanovení

 a)Tyto stanovy se vydávají v 19 výtiscích s platností originálů a s následujícím rozdělením:

–        1x členské obce

–        1x předseda svazku obcí

–        2x tajemník svazku obcí

–        1x Okresní úřad v Lounech

b)Stanovy podepisují starostové členských obcí a svůj ověřený podpis doplňují úředním razítkem obce.

c)Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení valnou hromadou starostů, účinnosti pak dnem registrace svazku obcí „Mikroregion Perucko“ u Okresního úřadu v Lounech.

d)Stanovy tvoří přílohu zakladatelské smlouvy svazku obcí „Mikroregion Perucko“

 

Datum schválení stanov: 28. 3. 2002

 

Podpisy starostů a úřední razítka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATEK Č. 1

ke stanovám Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Perucko

Dne 21. října 2004 schválila valná hromada starostů svazku obcí Mikroregion Perucko následující dodatky a změny stanov schválených na ustavující valné hromadě starostů dne 28. 3. 2002.

 

Článek I.

 

Znění článku XIX. Stanov se označuje jako odst. a) a doplňuje se odstavec b) v tomto znění:

Písemnosti za svazek obcí podepisují vždy dvě oprávněné osoby, tzn. předseda nebo místopředseda + starosta některé z členských obcí svazku.

 

Článek II.

 

Do Části třetí – Orgány svazku obcí se vkládá Článek XI. A:

Rada svazku obcí

(1)   Rada svazku je výkonným orgánem svazku obcí a řídí činnost svazku mezi jednotlivými zasedáními valné hromady starostů. Rada svazku je tvořena 5-ti starosty, jedním zástupcem neziskového sektoru a jedním zástupcem podnikatelského sektoru. Zástupci neziskového a podnikatelského sektoru mají v radě hlas poradní.

(2)   Radu svazku volí valná hromada starostů na dobu 3 let. Tento orgán ji také odvolává.

 

Článek III.

 

V Článku XXIII – Účetnictví, XXV. – Zrušení svazku obcí, XXVI. – Zánik svazku obcí, XXVIII. – Ohlášení změn stanov, XXIX – Přechodná ustanovení a XXX. – Závěrečná ustanovení se mění v textu „Okresní úřad v Lounech“ na „Krajský úřad Ústeckého kraje.“

 

Článek IV.

a) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 24 výtiscích s platností originálu a je nedílnou součástí Stanov svazku obcí schválených dne 28. 3. 2002.

b )Rozdělení Dodatku č.1:

–        1x členské obce

–        1x předseda svazku obcí

–        2x tajemník svazku obcí

–        1x Krajský úřad Ústeckého kraje

 

 

 

V Peruci dne 21. 10. 2004